پروژه های ما

#12239
thumb
Alanya / Oba 1+1, 4+1 1,4
باقی مانده:16 فروخته شده:73


#12269
thumb
Alanya / Kestel 1+1, 2+1 1,2,3
30-12-2023
باقی مانده:28 فروخته شده:18


#12268
thumb
Alanya / Oba 1+1, 2+1, 3+1 1,2
باقی مانده:26 فروخته شده:61


#12260
thumb
Alanya / Çıplaklı 1+1 1
باقی مانده:11 فروخته شده:52


#12255
thumb
Alanya / Büyükhasbahçe Mah. 1+1, 2+1, 3+1 2,1,3
باقی مانده:21 فروخته شده:39


#12276
thumb
Alanya / Büyükhasbahçe Mah. 1+1 1
باقی مانده:3 فروخته شده:15


#12271
thumb
Alanya / Demirtaş 1+1, 2+1, 4+1 1,3
30-07-2024
باقی مانده:24 فروخته شده:57


#12278
thumb
Alanya / Demirtaş 1+1, 2+1, 3+1 1,2,3
باقی مانده:25 فروخته شده:15


#12272
thumb
Alanya / Cikcilli 1+1, 2+1, 3+1 2,3,1
باقی مانده:14 فروخته شده:4


#12251
thumb
Alanya / Bektaş Mah. 3+1, 4+1 4
30-06-2025
باقی مانده:18 فروخته شده:0


#12273
thumb
Alanya / Kızılcaşehir Köyü 3+1, 5+1 3,6
24-06-2024
باقی مانده:10 فروخته شده:4


#12274
thumb
Alanya / Oba 1+1, 2+1, 3+1 2,1,3
31-10-2024
باقی مانده:6 فروخته شده:14


#12275
thumb
Alanya / Oba
31-10-2024
باقی مانده:0 فروخته شده:12


#12256
thumb
Alanya / Oba , 1+1 1,0
باقی مانده:8 فروخته شده:19


#12279
thumb
Alanya / Kestel +1, 1+1, 2+1, 3+1 2,1,4
31-12-2023
باقی مانده:20 فروخته شده:0